Skip Navigation Links

Revíre Mosrz Bánovce nad Bebravou - výber

Detail vybraného revíru
Kaprový revír 2-5170-1-1
VN Prusy
Popis revíru : Vodná nádrž na potoku Dubnička pri pri obci Prusy.
Organižačné informácie o revíre : Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. Parkovanie vozidiel je povolené na parkovisku pod Rybárskou baštou a na pokračujúcej ceste po prítok potoka Dubnička. Ďalej na poľnej ceste od Prús po končiaci sa porast stromov. Parkovanie mimo určeného priestoru ako aj použitie iných prístupových ciest je zakázané. Dodržovanie tohoto zákazu bude kontrolovať rybárska stráž. Porušenie tohoto nariadenia bude považované za porušenie miestneho poriadku a bude postihované podľa disciplinárneho poriadku SRZ.
2 Photo(s)
© 2006 Mibes